VAI TEV IR VISMAZ 18 GADU?

Lielvārdes

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “Cido Grupa” ietilpst Royal Unibrew sabiedrību grupā, ko pārvalda Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, 4640
Fakse, Dānija („Grupa”).

Privātuma politika

Šajā privātuma politikā lietojot „mēs”, „mums”, „mūs” vai „mūsu”, mēs atsaucamies uz attiecīgo Grupas sabiedrību,
kas ir atbildīga par jūsu datu apstrādi. Visu Royal Unibrew sabiedrību un to atrašanās vietu sarakstu varat
atrast šeit: https://www.royalunibrew.com/about-us/company-structure
. Šī privātuma politika attiecas uz visām Grupas sabiedrībām.

Jūsu personas datu pārzinis ir Royal Unibrew grupas sabiedrība, ar ko mijiedarbojaties. Ja nav pārliecības par
to, ar kuru sabiedrību jūs mijiedarbojaties, varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi GDPR@Royalunibrew.com.

Šajā privātuma politikā varat uzzināt, kā mēs veicam jūsu informācijas apstrādi.

Šī privātuma politika attiecas uz ikvienu, kurš no mums iegādājas produktus vai pakalpojumus, ir mūsu piegādātājs
vai darījumu partneris, apmeklē kādu no mūsu fiziskajām adresēm, ir kandidāts uz vakanci, piedalās kādā no mūsu
pasākumiem vai konkursiem, vai citādi mijiedarbojas ar mums, piemēram, apmeklējot kādu no mūsu tīmekļa vietnēm,
vai sazinās ar mums sociālajos plašsaziņas līdzekļos vai kādā citā platformā.

Kā mēs apstrādājam jūsu personas datus

Jūsu datu apstrāde ir atkarīga no konteksta, kādā jūs ar mums mijiedarbojaties.

Zemāk varat uzzināt vairāk par darbībām, kuru ietvaros mēs apstrādājam jūsu informāciju. Zemāk ir izklāstīts, uz
ko attiecas šī informācija, kādu veidu informāciju mēs apstrādājam, apstrādes tiesiskais pamats un cik ilgi mēs
glabājam šādu informāciju.

Šajā politikā varat arī uzzināt vairāk par to, ar kurām personām mēs varam koplietot jūsu informāciju.

Lūgums ņemt vērā, ka mēs varam apstrādāt informāciju vairākos dažādos nolūkos, ja jūs ar mums mijiedarbojaties
vairākos veidos, piemēram, ja esat gan mūsu klients, gan apmeklējat kādu no mūsu fiziskajām atrašanās vietām.

Ja sazināties ar mums, tostarp iesniedzot sūdzību

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Royal Unibrew grupas sabiedrība, kurai nosūtāt korespondenci. Ja jums
nav pārliecības par to, ar kuru Royal Unibrew grupas sabiedrību notiek jūsu sarakste, varat sazināties ar mums,
rakstot uz e-pasta adresi GDPR@Royalunibrew.com.

Ja sazināties ar mums kā patērētājs vai iesniedzat sūdzību par kādu no mūsu produktiem vai saistībā ar mums gūtu
pieredzi, jūsu informācijas apstrādes no mūsu puses mērķis ir jūsu pieprasījuma apstrāde, lai nodrošinātu
atbildes saņemšanu no mums.

Tiesiskais pamats jūsu informācijas apstrādei iepriekš minētajās situācijās ir mūsu likumīgās intereses apstrādāt
jūsu pieprasījumu un nodrošināt visu sūdzību, tostarp sūdzību par mūsu produktiem, izmeklēšanu un risināšanu
saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Mēs nepieprasām sniegt informāciju, kas ietilpst īpašajā datu kategorijā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības
regulas 9. panta 1. punkta noteikumiem, tostarp veselības stāvokļa datus, informāciju par reliģisko pārliecību
vai dalību arodbiedrībā. Taču, ja jūs sniedzat mums šādu informāciju, mēs pieņemam, ka ir sniegta jūsu
nepārprotama piekrišana šādu datu apstrādei, tādējādi mēs veicam šādas informācijas apstrādi uz jūsu sniegtas
piekrišanas pamata saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 9. panta
2. punkta a) apakšpunktu.

Informācija, kuras apstrādi mēs veicam

Mēs varam veikt šādas jūsu kā patērētāja vai sūdzības iesniedzēja informācijas apstrādi:

 • kontaktinformācija: piem., vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese, telefona numurs, pasta indekss, klienta numurs, iniciāļi;
 • ar darbu saistīta informācija: piem., amats, darbavieta;
 • cita informācija, ko jūs patstāvīgi mums sniedzat, sazinoties ar mums ;
 • īpašas datu kategorijas, piem., dati par jūsu veselības stāvokli, reliģiju vai dalību arodbiedrībā, ja jūs sniedzat šādus datus saistībā ar mums iesniegto pieprasījumu.

Jūsu informācijas glabāšana

Mēs neglabājam informāciju ilgāk nekā tas ir nepieciešams noteiktā mērķa izpildei. Jūsu informācijas glabāšanas
termiņš tiks konkretizēts atkarībā no lietas, kurā informācija ir iekļauta. Mēs dzēšam jūsu informāciju tiklīdz
jūsu lieta ir apstrādāta, ja vien mums nav nepieciešams dokumentēt korespondenci/sūdzību uz ilgāku laiku.

Ja esat piegādātājs vai darījumu partneris

Mērķis jūsu datu apstrādei, ja esat mūsu piegādātājs vai darījumu partneris, ir notiekošo tirdzniecības vai
sadarbības attiecību pārvaldība, tostarp līgumu pārvaldība, kā arī efektīvas komunikācijas ar jums
nodrošināšana.

Ja esat tiešā līgumslēdzēja puse (piem., ja esat individuālais uzņēmums), mūsu tiesiskais pamats jūsu datu
apstrādei ir ar jums kā piegādātāju vai partneri noslēgtā līguma izpilde saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības
regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Citos gadījumos mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz mūsu
likumīgajām interesēm aizsargāt mūsu tiesības un pienākumus, kas izriet no līgumiem un citiem dokumentiem, kas
noslēgti ar uzņēmumu, kurā esat darbinieks saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f)
apakšpunktu.

Turklāt mēs veicam jūsu informācijas apstrādi ar mērķi:

 • nodrošināt kvalitāti un kontrolēt mūsu piegādes ķēdi, tostarp nodrošināt pamattiesību ievērošanu un noziegumu apkarošanu;
 • nodrošināt iekšējo analīzi un ziņošanas procedūras, kā arī mūsu darbinieku un konsultantu apmācības.

Mūsu tiesiskais pamats šādai datu apstrādei ir mūsu likumīgo interešu īstenošana iepriekš izklāstītajos nolūkos
saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Šajā kontekstā mēs
reģistrējam mūsu korespondenci ar jums dokumentācijas sagatavošanai iepriekš minēto mērķu izpildei.

Informācija, kuras apstrādi mēs veicam

Mēs varam veikt šādas jūsu kā piegādātāja vai partnera informācijas apstrādi:

 • kontaktinformācija: piem., vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese, telefona numurs, pasta indekss, klienta numurs, iniciāļi;
 • ar darbu saistīta informācija: piem., amats, darbavieta;
 • finanšu informācija, kā piemēram, norēķinu nosacījumi, bankas konta rekvizīti un maksātspēja;
 • ar IT jomu saistīta informācija, piemēram, lietotāja ID, pieteikšanās informācija un dati un žurnāli par to, kā lietojat mūsu tīmekļa vietnes.

Jūsu informācijas glabāšana

Mēs glabājam jūsu informāciju tik ilgi, cik ilgst mūsu darījumu attiecības un noteiktu periodu pēc darījumu
attiecību izbeigšanas, lai izpildītu piemērojamo normatīvo aktu, tostarp grāmatvedības normatīvo aktu, prasības
valstīs, kurās īstenojam savu uzņēmējdarbību. Taču informācijas apstrādes un glabāšanas termiņš var būt ilgāks
anonimizētā formā.

Ja esat klients vai potenciālais klients

Jūsu informācijas apstrādes mērķis, ja esat klients vai potenciālais (patērētājs vai uzņēmums) klients, tostarp
jums iepērkoties mūsu tiešsaistes veikalos, ir ar jums noslēgto līgumu izpilde, tostarp nodrošinot to ietvaros
veikto pasūtījumu un pakalpojumu izpildi, piegādi vai atcelšanu.

Ja esat tiešā līgumslēdzēja puse (piem., ja esat individuālais uzņēmums), mūsu tiesiskais pamats jūsu datu
apstrādei ir līguma noslēgšana ar jums kā klientu vai potenciālo klientu un tā izpilde saskaņā ar Vispārīgās
datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Citos gadījumos mēs apstrādājam jūsu datus,
pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm aizsargāt mūsu tiesības un pienākumus, kas izriet no līgumiem un
citiem dokumentiem, kas noslēgti ar uzņēmumu, kurā esat darbinieks, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības
regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Turklāt mēs veicam jūsu informācijas apstrādi saistībā ar šādiem aspektiem:

 • klientu atbalsts un vispārējā komunikācija;
 • mūsu produktu un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana;
 • produktu un pakalpojumu attīstīšana;
 • kredītreitingi;
 • iekšējās analīzes un ziņošanas procedūras, kā arī mūsu darbinieku un konsultantu apmācība.

Mūsu tiesiskais pamats šādai datu apstrādei pamatā ir mūsu likumīgo interešu īstenošana iepriekš izklāstītajos
nolūkos saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Datu apstrāde var būt nepieciešama arī prasību tiesā celšanai, izskatīšanai vai aizstāvībai saskaņā ar Vispārīgās
datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu un 9. panta 2. punkta f) apakšpunktu.

Informācija, kuras apstrādi mēs veicam:

Mēs varam veikt šādas jūsu kā klienta vai potenciālā klienta informācijas apstrādi:

 • kontaktinformācija: piem., vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese, telefona numurs, pasta indekss, klienta numurs, iniciāļi;
 • ar darbu saistīta informācija: piem., amats, darbavieta;
 • finanšu informācija, kā piemēram, norēķinu nosacījumi, bankas konta rekvizīti un maksātspēja;
 • ar IT jomu saistīta informācija, piemēram, lietotāja ID, pieteikšanās informācija un dati un žurnāli par to, kā lietojat mūsu tīmekļa vietnes;
 • fotogrāfijas vai videomateriāli ar jūsu attēlu.

Jūsu informācijas glabāšana

Mēs glabājam jūsu informāciju tik ilgi, cik ilgst mūsu darījumu attiecības un noteiktu periodu pēc sadarbības
izbeigšanas, lai izpildītu piemērojamo normatīvo aktu, tostarp grāmatvedības normatīvo aktu, prasības valstīs,
kurās īstenojam savu uzņēmējdarbību. Taču informācijas apstrādes un glabāšanas termiņš var būt ilgāks
anonimizētā formā.

Ja apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes vai lietojat mūsu lietotnes

Jūsu personas dati tiks iegūti ar mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu starpniecību vienā vai vairākos no šādiem
gadījumiem:

 • ja apmeklējat un pārlūkojat mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes;
 • ja izveidojat lietotāja profilu
 • ja lejupielādējat jebkādus materiālus no mūsu tīmekļa vietnēm un lietotnēm;
 • ja izmantojat citas mūsu piedāvātās funkcijas un pakalpojumus.

Papildus tam, mēs iegūsim jūsu personas datus ar mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu starpniecību, kad jūs
sazināsieties ar mums, piem., iesniedzot informācijas pieprasījumu, izmantojot saziņas veidlapu, piesakoties
mūsu informatīvā biļetena saņemšanai, piedaloties mūsu rīkotajos konkursos vai izmantojot citus mūsu tīmekļa
vietnēs pieejamos pakalpojumus un funkcijas. Šīs datu apstrādes darbības ir raksturotas atsevišķās privātuma
politikas sadaļās.

Jūsu datu apstrādes mērķis, ja esat mūsu tīmekļa vietņu apmeklētājs vai mūsu lietotņu lietotājs, ir:

 • pārvaldīt lietotāju kontus un profilus;
 • attīstīt, uzlabot un administrēt šīs platformas, tostarp nodrošinot, lai to saturs ir atbilstošs un tiek attēlots jūsu ierīcē visefektīvākajā veidā;
 • nodrošināt, lai jūs varat piedalīties/reģistrēties interaktīvām funkcijām un mūsu piedāvājumiem;
 • analizēt mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu trafiku.

Mūsu tiesiskais pamats jūsu datu apstrādei ir mūsu likumīgās intereses iepriekš minētajos nolūkos saskaņā ar
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, vai jūsu piekrišana, ko mēs iegūstam, ja
to nosaka likums saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, piem.,
saistībā ar sīkdatņu izmantošanu. Sīkāku informāciju par sīkdatņu izmantošanu varat iegūt zemāk esošajā sadaļā.

Tāpat mums ir pienākums nodrošināt atbilstību normatīvo aktu prasībām saistībā ar mūsu produktu mārketingu,
saskaņā ar ko mūsu produktus likumīgi drīkst iegādāties un mārketinga materiālus par mūsu produktiem, it īpaši
saistībā ar alkoholu saturošiem produktiem, drīkst saņemt tikai personas, kuras sasniegušas noteiktu vecumu.
Tāpēc mēs veicam informācijas apstrādi šim nolūkam, un mūsu tiesiskais pamats šādas informācijas apstrādei ir
mūsu juridiskie pienākumi ievērot normatīvos aktus saistībā ar mūsu produktu iegādi un mārketingu saskaņā ar
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Visbeidzot, mēs varam apstrādāt arī informāciju, ko jūs esat nepārprotami padarījis publiski pieejamu saskaņā ar
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu un 9. panta 2. punkta e) apakšpunktu.

Informācija, kuras apstrādi mēs veicam:

Mēs varam veikt šādas jūsu kā jebkura no mūsu tīmekļa vietnēm vai lietotnēm apmeklētāja informācijas apstrādi:

 • kontaktinformācija: piem., vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese, telefona numurs, pasta indekss, klienta numurs, iniciāļi;
 • fotoattēli vai videomateriāli;
 • personiskā informācija: piem., vecums;
 • cita jūsu patstāvīgi publicēta informācija;
 • sīkdatnes.

 

Jūsu informācijas glabāšana

Mūsu lietotnēs apstrādātā informācija tiek glabāta tik ilgi, cik ilgi ir aktīvs jūsu profils, bet mēs varam
saglabāt informāciju arī uz ilgāku laiku, ja to nosaka valstu, kurās īstenojam savu uzņēmējdarbību, likumi.
Informācija par sīkdatņu glabāšanas periodu ir pieejama zemāk sīkdatņu sadaļā.

Ja apmeklējat mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu profilus

Mēs un attiecīgās sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas sniedzējs esam kopīgi datu pārziņi attiecībā uz tādu
personas datu apstrādi, kas ir saistīti ar jūsu apmeklējumu mūsu profilā vai lapā konkrētajā sociālo plašsaziņas
līdzekļu platformā.

Mums ir izveidoti profili vai lapas dažādos sociālajos plašsaziņas līdzekļos (platformās). Jūs varat pielāgot
savus privātuma iestatījumus atsevišķi katrā platformā. Mēs ievērojam gan platformas pakalpojuma sniedzēja
privātuma politiku, gan platformas lietošanas iestatījumus.

Tāpat jūs varat sazināties ar mums, ja rodas jautājumi par dalīto atbildību par datu apstrādi un jūsu
informācijas apstrādi sociālajos plašsaziņas līdzekļos.

Informācija, kuras apstrādi mēs veicam:

Kad apmeklējat vai mijiedarbojaties ar mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu profiliem, mēs un sociālo plašsaziņas
līdzekļu platformas sniedzējs var iegūt, apstrādāt un glabāt šādu veidu jūsu personas datus:

 • jūsu profilā pieejamā informācija, tostarp jūsu vārds, dzimums, ģimenes stāvoklis, darbavieta, intereses un pilsēta;
 • reakcija „patīk” vai citas reakcijas, ko esat pievienojuši mūsu profilā;
 • jūsu atstātie komentāri pie mūsu ierakstiem, tostarp saistībā ar konkursiem;
 • informācija, ka esat apmeklējis mūsu profilu.

Apstrādes mērķi
Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • mūsu produktu un pakalpojumu, tostarp mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu profilu un lapu, uzlabošana;
 • statistika un analīze;
 • komunikācija ar jums, ja jūs komentējat mūsu ierakstu, atstājat atsauksmi vai nosūtāt mums ziņu;
 • mārketings kopumā, tostarp konkursu organizēšana.

Sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzēji cita starpā apstrādā jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • reklāmu sistēmas uzlabošana;
 • statistikas sniegšana mums, ko sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzēji apkopo, tostarp pamatojoties uz jūsu apmeklējumu mūsu profilos un lapās;
 • reklāma un darbību personalizēšana Tīmekļa vietnē.

Mūsu tiesiskais pamats jūsu personiskās informācijas apstrādei ir mūsu likumīgās intereses spēt komunicēt ar jums
un reklamēt sevi mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu profilos, kā arī mūsu likumīgās intereses uzlabot mūsu
produktus un pakalpojumus saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzēju tiesiskais pamats jūsu personas datu apstrādei ir to likumīgās
intereses, tostarp intereses uzlabot savu reklāmu sistēmu un sniegt mums statistiku, ko sociālo plašsaziņas
līdzekļu pakalpojumu sniedzējs apkopo, piemēram, balstoties uz jūsu apmeklējumu mūsu profilā vai sociālo
plašsaziņas līdzekļu lapā.

Turklāt, sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgas intereses sniegt inovatīvu,
individuāli pielāgotu, drošu un rentablu pakalpojumu saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.
punkta f) apakšpunktu. Sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzēji apstrādā noteiktus jūsu personas datus
saskaņā ar jūsu sniegtu piekrišanu, ko jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savos sociālo plašsaziņas līdzekļu
privātuma iestatījumos saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Jūsu informācijas glabāšana

Mēs aicinām izdzēst komentārus, atzīmes „patīk” un citas mūsu profilā izmantotās mijiedarbības funkcijas, ja
vairs nevēlaties, lai tās parādās mūsu lapās. Mēs nedzēšam šādas publiski pieejamas mijiedarbības funkcijas.

Ja jūs sazināties ar mums, izmantojot sociālo plašsaziņas līdzekļu ziņapmaiņas funkciju, mēs pēc jūsu
pieprasījuma dzēsīsim mūsu starpā nosūtītās ziņas.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par jūsu personas datu glabāšanas periodu, lūgums iepazīties ar attiecīgo sociālo
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzēju privātuma politiku.

Sociālo plašsaziņas līdzekļu platformu sniedzēju īstenotā informācijas koplietošana
Sociālo
plašsaziņas līdzekļu platformu sniedzēji cita starpā var koplietot jūsu personas datus ar šādām saņēmēju
kategorijām:

 • citām juridiskām personām sabiedrību grupā, kurā ietilpst sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas sniedzējs;
 • ārējiem darījumu partneriem, kuri sniedz analīzes un izpētes pakalpojumus;
 • reklāmdevējiem;
 • citām personām, kuras apmeklē mūsu profilu vai sociālo plašsaziņas līdzekļu lapu (ciktāl jūsu informācija ir
  publiski pieejama);
 • pētniekiem un citiem akadēmiķiem.

Plašāka informācija par to, ar kurām personām sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzēji koplieto jūsu
personas datus, ir atrodama attiecīgo sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzēju privātuma politikā,
tostarp informācija par to, kādos gadījumos sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzēji drīkst pārsūtīt
jūsu personas datus saņēmējiem ārpus ES/EEZ.

Ja jūs apmeklējat kādu no mūsu pasākumiem

Ja jūs piedalāties kādā no mūsu rīkotajiem pasākumiem, tostarp mūsu sponsorētajos pasākumos, jūsu personiskās
informācijas apstrādes mērķis ir tas, ka mēs varam sarīkot pasākumu un pasākuma administrēšanas nolūkos varam
reģistrēt jūsu un jūsu pavadoņu dalību, kā arī uzturēt drošību saistībā ar pasākumu.

Mūsu tiesiskais pamats datu apstrādei ir tas, ka mēs varam īstenot savas likumīgās intereses pasākumu rīkošanā un
jūsu īpašo vēlmju un vajadzību apmierināšanā saistībā ar mūsu rīkotajiem pasākumiem saskaņā ar Vispārīgās datu
aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Ja mēs apstrādājam foto vai video ar jūsu attēlu saistībā ar kādu no mūsu pasākumiem, šādas apstrādes pamatā ir
tiesības saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Lūgums ņemt vērā, ka
saskaņā ar likumu mēs daudzos gadījumos varam apstrādāt attēlus un video, kuros jūs esat redzams.

Mēs nepieprasām sniegt informāciju, kas ietilpst īpašajā datu kategorijā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības
regulas 9. panta 1. punkta noteikumiem, tostarp veselības stāvokļa datus, informāciju par reliģisko pārliecību
vai dalību arodbiedrībā. Taču, ja jūs sniedzat mums šādu informāciju, mēs pieņemam, ka ir sniegta jūsu
nepārprotama piekrišana šādu datu apstrādei, tādējādi mēs veicam šādas informācijas apstrādi uz jūsu sniegtas
piekrišanas pamata saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 9. panta
2. punkta a) apakšpunktu.

Informācija, kuras apstrādi mēs veicam:

 • kontaktinformācija: piem., vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese, telefona numurs, pasta indekss, klienta numurs, iniciāļi;
 • ar darbu saistīta informācija: piem., amats, darbavieta;
 • fotoattēli vai videomateriāli;
 • cita informācija, ko jūs esat sniedzis sakarā ar pasākumu;
 • īpašās datu kategorijas, kā piemēram, informācija par jūsu veselības stāvokli, reliģiju vai dalību arodbiedrībā, ko esat sniedzis saistībā ar jūsu dalību pasākumā.

Jūsu informācijas glabāšana

Parasti mēs glabājam jūsu personisko informāciju līdz 1 gadam, ja vien valstī, kurā esam rīkojuši pasākumu, mums
nav noteikts pienākums glabāt jūsu personisko informāciju ilgāku periodu, vai tik ilgi, cik nepieciešams, lai
mēs spētu atrisināt visus ar pasākumu saistītos jautājumus, tostarp dokumentēt pasākuma dalībniekus un atbildēt
uz jūsu iesniegtajiem informācijas pieprasījumiem.

Ja apmeklējat kādu no mūsu fiziskajām atrašanās vietām

Jūsu personiskās informācijas apstrādes mērķis, ja esat kādas no mūsu fiziskajām atrašanās vietām apmeklētājs, ir
garantēt drošību gan mums pašiem, gan mūsu apmeklētājiem, kā arī izmeklēt, novērst un dokumentēt negadījumus un
krimināllietas.

Turklāt mums ir pienākums garantēt drošību saistībā ar procesiem, kas ir daļa no mūsu pārtikas ražošanas,
piemēram, ievērot piemērojamos normatīvos aktus pārtikas kvalitātes un drošības jomā.

Atsevišķās mūsu atrašanās vietās esam uzstādījuši videonovērošanas kameras, kā arī veicam ieejas karšu
izmantošanas reģistrāciju.

Jūsu datu apstrādes tiesiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses reģistrēt mūsu atrašanās vietu apmeklētājus un
uzturēt noteiktu drošības līmeni saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f)
apakšpunktu.

Mēs nepieprasām sniegt informāciju, kas ietilpst īpašajā datu kategorijā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības
regulas 9. panta 1. punkta noteikumiem, tostarp veselības stāvokļa datus, informāciju par reliģisko pārliecību
vai dalību arodbiedrībā. Taču, ja jūs sniedzat mums šādu informāciju, mēs pieņemam, ka ir sniegta jūsu
nepārprotama piekrišana šādu datu apstrādei, tādējādi mēs veicam šādas informācijas apstrādi uz jūsu sniegtas
piekrišanas pamata saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 9. panta
2. punkta a) apakšpunktu.

Informācija, kuras apstrādi mēs veicam:

Mēs varam veikt šādas jūsu kā kādas no mūsu fiziskajām atrašanās vietām apmeklētāja informācijas apstrādi:

 • kontaktinformācija: piem., vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese, telefona numurs, pasta indekss, klienta numurs, iniciāļi;
 • ar darbu saistīta informācija: piem., amats/darba stāžs, darba joma, ieejas kartes identifikācijas numurs;
 • citi identifikācijas numuri: piem., jūsu automašīnas valsts reģistrācijas numura zīme, ja esat izmantojis mūsu autostāvvietu;
 • īpašas datu kategorijas, piem., dati par jūsu veselības stāvokli, reliģiju vai dalību arodbiedrībā, ja jūs esat sniedzis šādus datus jūsu apmeklējuma laikā.

Jūsu informācijas glabāšana

Parasti mēs glabājam jūsu personisko informāciju līdz 1 gadam, ja vien valstī, kurā esat apmeklējis kādu no mūsu
fiziskajām atrašanās vietām, mums nav noteikts pienākums glabāt jūsu personisko informāciju ilgāku periodu, vai
tik ilgi, cik nepieciešams, lai mēs spētu atrisināt visus ar jūsu apmeklējumu saistītos jautājumus, tostarp
dokumentēt jūsu apmeklējumu un atbildēt uz jūsu informācijas pieprasījumiem.

Videonovērošanas kameru ieraksti tiek glabāti līdz 30 dienām, un pēc šī termiņa iztecēšanas ieraksti tiek
automātiski dzēsti.

Ja saņemat mārketinga materiālus vai piedalāties mārketinga konkursā

Jūsu datu apstrādes mērķis, ja saņemat mārketinga materiālus vai piedalāties mārketinga konkursā, ir mārketinga
darbību īstenošana un administrēšana, tostarp nosūtot informatīvus biļetenus un rīkojot un administrējot
konkursus.

Mēs apstrādājam jūsu personisko informāciju arī ar mērķi nodrošināt mūsu atbilstību piemērojamiem normatīvajiem
aktiem, piem., piemērojamajam(-iem) mārketinga prakses likumam(-iem), kas ir spēkā valstī, kurā tiek īstenoti
mārketinga pasākumi, kad jūs saņemat mūsu produktu mārketinga materiālus vai piedalāties mūsu konkursos.

Mēs jums uz e-pasta adresi nosūtīsim produktu informāciju, informatīvus biļetenus un citus mārketinga materiālus
tikai tad, ja ir saņemta jūsu iepriekšēja un nepārprotama piekrišana šādu materiālu saņemšanai, ja vien
piemērojamais likums neļauj mums sazināties ar jums bez jūsu piekrišanas. Šajā sakarā mēs nodrošinām, lai tiktu
ievēroti mūsu juridiskie pienākumi, kas izriet no normatīvajiem aktiem saistībā ar mūsu produktu iegādi un
mārketingu saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Ja jūs piedalāties kādā no mūsu konkursiem un laimējat balvu, mēs varam publicēt jūsu un jūsu potenciālo viesu
informāciju mūsu tīmekļa vietnē vai mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu lapās. Tāpat mēs varam koplietot jūsu
informāciju ar trešajām personām, ja tas ir nepieciešams jūsu balvas izsniegšanai. Vispārējais tiesiskais pamats
informācijas apstrādei saistībā ar konkursiem ir ar jums noslēgta līguma izpilde saskaņā ar Vispārīgās datu
aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Iepriekš minētajos nolūkos mēs varam apstrādāt arī informāciju, ko esat nepārprotami publicējis, piem., kādā no
mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu lapām, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f)
apakšpunktu un 9. panta 2. punkta e) apakšpunktu.

Informācija, kuras apstrādi mēs veicam:

 • kontaktinformācija, piem., vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese, telefona numurs, pasta indekss, klienta numurs, iniciāļi;
 • dalībnieka informācija: piemēram, informācija par jums un jūsu viesiem saistībā ar konkursu, kurā piedalāties vai esat uzvarējis;
 • foto vai video ar jūsu un jūsu potenciālo viesu attēlu;
 • personiskā informācija: vecums;
 • cita informācija, ko esat sniedzis saistībā ar dalību konkursā, vai līdzīga informācija.

Jūsu informācijas glabāšana

Mēs glabājam jūsu personisko informāciju līdz 2 gadiem, ja vien valstī, kurā saņēmāt mūsu mārketinga materiālus
vai piedalījāties konkursā, mums nav noteikts pienākums glabāt jūsu personisko informāciju ilgāku periodu, vai
tik ilgi, cik nepieciešams, lai mēs spētu atrisināt visus ar mārketingu vai dalību konkursā saistītos
jautājumus, tostarp dokumentēt jūsu dalību konkursā. Taču datu apstrādes un glabāšanas termiņš var būt ilgāks
anonimizētā formā.

Mēs glabājam dokumentāciju, kas saistīta ar jūsu sniegtu piekrišanu mārketinga tiesību īstenošanai, 2 gadus kopš
piekrišanas saņemt tiešā mārketinga materiālus atsaukšanas.

Ja jūs piedalāties tirgus izpētē vai līdzīgā pasākumā

Ja iedalāties tirgus izpētē, aptaujā vai līdzīgā pasākumā, tā mērķis ir izprast jūs kā klientu vai patērētāju.
Mēs apstrādājam jūsu datus, lai saprastu, aprēķinātu vai noteiktu jūsu uztveri attiecībā uz mūsu produktiem,
mums kā piegādātāju vai mūsu pakalpojumu, snieguma vai mārketinga aktivitāšu efektivitāti. Veicot šādu datu
apstrādi, mēs cita starpā varam uzlabot mūsu produktus, pakalpojumus, sniegto informāciju un uz jums mērķētās
mārketinga aktivitātes, kā arī nodrošināt, lai jūs varētu saņemt ieteikumus saistībā ar produktiem un
pakalpojumiem.

Mūsu tiesiskais pamats datu apstrādei ir mūsu likumīgās intereses nodrošināt mūsu produktu un pakalpojumu
kvalitāti un uzlabošanu, kā arī sniegt jums piemērotus piedāvājumus un pakalpojumus saskaņā ar Vispārīgās datu
aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Ja to nosaka likums, mēs pirms jūsu datu apstrādes iegūstam jūsu iepriekšēju piekrišanu saziņai ar jums saistībā
ar tirgus izpēti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Informācija, kuras apstrādi mēs veicam:

 • kontaktinformācija: piem., vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese, telefona numurs, pasta indekss, klienta numurs, iniciāļi;
 • ar darbu saistīta informācija: piem., amats, darbavieta.

Jūsu informācijas glabāšana

Sākotnēji mēs glabājam jūsu personisko informāciju līdz 5 gadiem.

Jūsu personisko informāciju glabājam tikai tik ilgi, cik tas ir atļauts ar likumu un cik ir nepieciešams, lai
spētu atbildēt uz jūsu informācijas pieprasījumiem. Taču informācijas apstrādes un glabāšanas termiņš var būt
ilgāks anonimizētā formā.

Ja jūs piesakāties darbam

Ja jūs piesakāties darbam, jums ir jāizveido profils mūsu personāla atlases sistēmā, kur jūs arī varat uzzināt
vairāk par jūsu personiskās informācijas apstrādi saistībā ar pieņemšanu darbā, iepazīstoties ar mūsu atsevišķo
personas datu politiku darba meklētājiem, ko varat atrast personāla atlases sistēmā.

Ja vēlaties pieteikties konkrētai vakancei, jūsu personiskās informācijas apstrādes mērķis ir izvērtēt, vai esat
pietiekami kvalificēts kandidāts vakantā amata ieņemšanai. Tāpat mēs reģistrējam jūsu personisko informāciju ar
mērķi dokumentēt jūsu pieteikumu pēc darbā pieņemšanas procesa beigām.

Mūsu tiesiskais pamats jūsu personas datu apstrādei ir jūsu pieprasījums jūsu iesniegtā pieteikuma un CV
apstrādei pirms iespējamas darba līguma noslēgšanas saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.
punkta b) apakšpunktu.

Ja esat pieņemts darbā, mēs jūsu personisko informāciju, kas ir ietilpusi darbā pieņemšanas procesā, glabājam
jūsu darbinieka mapē.

Ja uz jums attiecas mūsu atbilstības, pretnoziedzības vai līdzīgi pasākumi

Datu pārzinis mūsu trauksmes celšanas sistēmas ietvaros iegūto personas datu apstrādei ir Royal Unibrew A/S.

Jūsu datu apstrādes mērķis saistībā ar mūsu atbilstības, pretnoziedzības vai līdzīgiem pasākumiem ir:

 • pārbaudīt, vai mūsu darījumi, tostarp ar darījumu partneriem un trešajām personām, atbilst piemērojamajam likumam un mūsu ētikas vadlīnijām, un nodrošināt, lai mums būtu sadarbība tikai ar šiem standartiem atbilstošiem darījumu partneriem un piegādātājiem;
 • nodrošināt atbilstību mūsu politikas dokumentiem, procedūrām, vadlīnijām un standartiem, ja jūs lietojat mūsu pakalpojumus vai apmeklējat mūsu fiziskās atrašanās vietas;
 • nodrošināt mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti;
 • dot savu ieguldījumu noziedzības, tostarp krāpšanas, apkarošanā un celt tiesisku prasību, nodrošināt aizstāvību un prasības uzturēšanu;
 • pārvaldīt mūsu trauksmes celšanas portālu un nodrošināt tā darbību. Ja par pārkāpuma gadījumu esat ziņojis anonīmi, mums nebūs piekļuves jūsu personiskajai informācijai.

Jūsu datu apstrāde mums ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu īstenošanai iepriekš minētajos nolūkos un
pienākumu izpildes dokumentēšanai saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f)
apakšpunktu.

Noteiktos gadījumos mums ir pienākums veikt informācijas apstrādi, lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas apkarošanas normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu ievērošanu saskaņā ar Vispārīgās datu
aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Papildus tam, mēs varam veikt jūsu datu apstrādi prasību tiesā celšanai, aizstāvībai vai uzturēšanai saskaņā ar
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta f) apakšpunktu.

Informācija, kuras apstrādi mēs veicam:

 • kontaktinformācija: piem., vārds un uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, pasta indekss, klienta numurs, iniciāļi, kā arī informācija par jums un jūsu pavadoņiem saistībā ar pasākumu, konkursu, aptauju vai līdzīgu aktivitāti ar jūsu piedalīšanos;
 • ar darbu saistīta informācija: piem., amats/darba stāžs, darba joma, ieejas kartes identifikācijas numurs;
 • identitātes informācija: personas kods, vadītāja apliecības informācija, pases informācija;
 • citi identifikācijas numuri: piem., jūsu automašīnas valsts reģistrācijas numura zīme, ja esat izmantojis mūsu autostāvvietu;
 • finanšu informācija: bankas konta informācija, darījumu informācija, pirkumu vēsture;
 • foto un video, piem., no pasākuma;
 • īpašas datu kategorijas, piem., dati par jūsu veselības stāvokli, reliģiju vai dalību arodbiedrībā, ko esat sniedzis mijiedarbības ar mums laikā;
 • digitālie nospiedumi: tīmekļa pārlūka „pirkstu nospiedumi”, jūsu ierīču „pirkstu nospiedumi”, IP adrese, MAC adrese, OS, atrašanās vietas informācija, tīmekļa pārlūkošanas vēsture, lietotāja identifikācijas numurs/lietotājvārds, parole, tiešsaistes segvārdi, sociālo plašsaziņas līdzekļu profili, voIP vārdi (piem., skype lietotājvārds), žurnāli, ierīces identifikācijas numurs (piem., IMEI, ICCID, IMSI);
 • cita informācija, kas ir iekļauta trauksmes celšanas portālā iesniegtajā ziņojumā;
 • sīkdatnes (Sīkāku informāciju par sīkdatņu izmantošanu varat iegūt zemāk esošajā sadaļā).

Jūsu informācijas glabāšana

Mēs neglabājam informāciju ilgāk nekā tas ir nepieciešams noteiktā mērķa izpildei. Jūsu informācijas glabāšanas
termiņš tiks konkretizēts atkarībā no lietas, kurā informācija ir iekļauta. Informācijas glabāšanas termiņš cita
starpā ir atkarīgs no jūsu datu apstrādes tiesiskā pamata.

Mēs dzēšam informāciju tiklīdz tiek slēgta lieta, kurā ir iekļauta jūsu personiskā informācija, ja vien
informācija nav iekļauta citās lietās vai nav iegūta citiem mērķiem, kā rezultātā mums ir tiesības glabāt šādu
informāciju ilgāku laiku.

Personas datu koplietošana

Mēs varam koplietot jūsu personas datus ar mūsu piegādātājiem un partneriem, ja tas ir nepieciešams pret jums
uzņemto pienākumu izpildei. Šādi piegādātāji un partneri var būt, piemēram, preču vai pakalpojumu piegādātāji
(piem., saistībā ar pasūtījuma piegādi jums), IT pakalpojumu piegādātāji un IT sistēmu nodrošinātāji.

Saistībā ar mūsu tīmekļa vietņu apmeklēšanu, citu Grupas piedāvāto digitālo pakalpojumu lietošanu vai dalību
pasākumos, un saņemot citus mārketinga materiālus, mēs varam koplietot jūsu personisko informāciju ar tīmekļa
mitināšanas sabiedrībām, rezervāciju sistēmu nodrošinātājiem, mārketinga pakalpojumu sniedzējiem un citu šo
mērķu izpildei nepieciešamo pakalpojumu sniedzējiem. Šādi pakalpojumu sniedzēji veiks personas datu apstrādi
saskaņā ar mūsu dotajiem norādījumiem un uz noslēgtu datu apstrādes līgumu pamata.

Personiskā informācija var būt nepieciešama mūsu ar likumu noteikto pienākumu izpildei vai mūsu vai citu personu
tiesību, īpašuma vai drošības aizsardzībai. Šādos gadījumos mēs drīkstam izpaust personisko informāciju valsts
iestādēm, revidentiem, juristiem vai citiem padomdevējiem.

Dažos gadījumos mēs izpaužam jūsu datus citām Grupas sabiedrībām ar mērķi analizēt, attīstīt un pārvaldīt mūsu
uzņēmējdarbību, kā arī gadījumos, kad mūsu pakalpojumi ir dalīti starp mūsu Grupas sabiedrībām.

Sakarā ar Grupas attīstību var mainīties tās korporatīvā struktūra, piem., nododot visas darbības vai konkrētas
to daļas. Uzņēmējdarbības pilnīgas vai daļējas nodošanas vai citu komerciālu izmaiņu gadījumā personas datu
apstrādes mērķis ar šādiem procesiem saistītās personas datu izpaušanas ietvaros ir mūsu likumīgo interešu
ievērošana.

Ja mēs pārsūtām informāciju trešajām personām ārpus ES un/vai EEZ, mums ir pienākums īstenot īpašus piesardzības
pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personiskās informācijas aizsardzību. Mēs vienmēr nodrošināsim atbilstošu datu
aizsardzības līmeni un tiesisku pamatu jūsu datu pārsūtīšanai, piemēram, piemērojot ES Standarta līgumu
klauzulas (SCC).

Jūs varat jebkurā laikā sazināties ar mums, lai saņemtu plašāku informāciju par personām, ar kurām mēs
koplietojam jūsu personisko informāciju.

Piekrišana

Gadījumos, kad mēs veicam jūsu personiskās informācijas apstrādi uz jūsu sniegtas piekrišanas pamata, jūs jebkurā
laikā varat atsaukt savu piekrišanu. Ja jūs atsaucat savu piekrišanu, mēs pārtrauksim jūsu personiskās
informācijas apstrādi, ja vien mums nav tiesības vai pienākums turpinās jūsu informācijas apstrādi vai glabāšanu
saskaņā ar citu tiesisku pamatu, tostarp saskaņā ar likumu.

Jūsu piekrišanas atsaukums neietekmē uz jūsu piekrišanas pamata pirms piekrišanas atsaukuma veiktās datu
apstrādes likumību.

Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu:

 • sazinoties ar mums (skatīt kontaktinformāciju zemāk);
 • dzēšot savu profilu gadījumos, kad ir izveidots profils;
 • piekrišanu sīkdatņu izmantošanai var atsaukt saskaņā ar jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes sīkdatņu politikā izklāstīto kārtību.

Ja jūs atsaucat savu piekrišanu, jums var nebūt iespējas pilnībā izmantot mūsu tīmekļa vietnēs piedāvātās
funkcijas.

Sīkdatnes

Mēs savās tīmekļa vietnēs izmantojam sīkdatnes.

Jūsu tiesības

Saskaņā ar likumu ar noteiktiem izņēmumiem jums ir noteiktas tiesības saistībā ar mūsu īstenoto jūsu personiskās
informācijas apstrādi:

 • jums ir tiesības gūt ieskatu par jūsu personisko informāciju, ko mēs apstrādājam; jūs varat iebilst pret jūsu personiskās informācijas iegūšanu un turpmāku apstrādi no mūsu puses;
 • jums ir tiesības uz savas personiskās informācijas labošanu vai dzēšanu, ievērojot noteiktus likumā izklāstītus izņēmumus;
 • jums ir tiesības pieprasīt mums ierobežot jūsu personiskās informācijas apstrādi;
 • noteiktos gadījumos jums ir tiesības saņemt informāciju, ko esam par jums reģistrējuši, un pieprasīt mums pārsūtīt šos datus citam datu pārzinim (datu pārnesamība).
 • ja mēs veicam jūsu datu apstrādi uz „mūsu likumīgo interešu” pamata, jūs varat iebilst pret datu apstrādi ar šādu tiesisko pamatu.

Jūsu tiesības jūsu dzīvesvietas valstī var būt ierobežotas.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības, lūgums sazināties ar mums (skatīt kontaktinformāciju zemāk). Saistībā ar
informācijas pieprasījumiem attiecībā uz jūsu tiesībām, mēs lūdzam sniegt pietiekamu informāciju, lai mēs varētu
pienācīgi apstrādāt jūsu pieprasījumu, tostarp identificēt jūs saistībā ar informāciju, uz ko attiecas
informācijas pieprasījums.

Atsauces uz citām tīmekļa vietnēm utt.

Mūsu tīmekļa vietnes var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Mēs neuzņemamies atbildību par šo tīmekļa
vietņu (trešo personu tīmekļa vietņu) saturu vai par kārtību, ko šādas trešās personas ievēro attiecībā uz
personiskas informācijas iegūšanu un apstrādi. Apmeklējot trešās personas tīmekļa vietni, jums jāiepazīstas ar
tīmekļa vietnes īpašnieka privātuma politiku un citiem attiecīgajiem politikas dokumentiem.

Sazinieties ar mums

Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai ja jums rodas jautājumi par jūsu datu apstrādi, varat sazināties ar mums,
rakstot uz e-pasta adresi: GDPR@Royalunibrew.com

Tāpat jebkurā laikā varat sazināties ar savu vietējo sabiedrību, kas ietilpst Royal Unibrew grupā. Visu Royal
Unibrew sabiedrību un to atrašanās vietu sarakstu varat atrast šeit: https://www.royalunibrew.com/about-us/company-structure

Sūdzības

Ja nepiekrītat veidam, kādā mēs apstrādājam jūsu personisko informāciju, vai mērķiem, kādiem mēs apstrādājam šo
informāciju, droši varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi GDPR@Royalunibrew.com.

Tāpat varat iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei. ES dalībvalstu datu aizsardzības iestāžu
pārskats ir pieejams šeit: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Izmaiņas mūsu Privātuma politikā

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā, ja notiek būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos vai
mūsu īstenotajos datu apstrādes pasākumos.

Vietnē izmantoto sīkdatņu saraksts